SG Security

...dostupnosť, spoľahlivosť, kvalita.


Sme členmi  SKSB  Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti  a budujeme na pevných základoch profesionality. Manažment a zamestnanci absolvovali dlhoročnú prax v bezpečnostných zložkách (Policajný zbor Slovenskej republiky, súkromné bezpečnostné služby).

 

SG Security s.r.o. je certifikovanou spoločnosťou používajúcou:

 • systém manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001 : 2008
 • systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO / IEC 27001 : 2005
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001 : 2007
 • systém zabezpečenia kvality podľa požiadaviek NATO podľa   AQAP 2120 : 2009

v oblasti:

 • Ochrana osôb a majetku, prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany.
 • Obchodná činnosť v oblasti ochrany osôb a majetku.
 • Predaj, projektovanie, montáž a údržba zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov.

 

      Ďalší rozvoj osobností manažmentu a výkonného personálu, osvojovanie si vedomostí, získavanie a rozvoj zručností vedúcich k príprave na kvalitný výkon práce, sú podstatou nášho podnikového vzdelávania.

 

 

Poskytujeme pre región Banská Bystrica:

 

     - INFORMAČNÁ SLUŽBA K AKTUÁLNEJ BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII V REGIÓNE VO VZŤAHU 

       K PÁCHANEJ NÁSILNEJ A MAJETKOVEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

 

     - ANALÝZA RIZÍK, NÁVRH BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY A PROJEKT BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU

 

     - REGIÓN BANSKÁ BYSTRICA NONSTOP V SLUŽBE TRI ZÁSAHOVÉ VOZIDLÁ 

 

     - SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 3 STRÁŽNA SLUŽBA 

 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 2. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 3. ochrana osoby,
 4. ochrana majetku a osoby pri preprave,
 5. ochrana prepravy majetku a osoby,
 6. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, alebo chráneného miesta,
 8. vypracúvanie plánu ochrany,
 9. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

   

     - SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 4 DETEKTÍVNANA SLUŽBA 

 1. hľadanie osoby,
 2. hľadanie majetku,
 3. získavanie údajov, ktroré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
 6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.


    - SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 5 ODBORNÁ PRÍPRAVA A PORADENSTVO

 

     a.  príprava na výkon strážnej služby,

      b.  príprava na výkon detektívnej služby,

      c.  poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,

      d.  poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

 

    - SLUŽBY PODĽA ZÁKONA 473/2005 Z.z. § 7 TECHNICKÁ SLUŽBA

 

 

       projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení  umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

 

 

OSOBNÁ OCHRANA - bodyguarding  

 

Fyzická zdatnosť, ovládanie bojových umení, rôznych druhov zbraní, dokonalá zručnosť pri jazde automobilom a samozrejme duševná vyspelosť, komunikatívnosť, inteligencia a znalosť cudzích jazykov, to sú atribúty, ktoré ponúkame váženým zákazníkom v oblasti osobnej ochrany.

 Naši bodyguardi sú certifikovanými absolventmi kurzov I.B.S.S.A. (Medzinárodná organizácia bodyguardov a bezpečnostných služieb), Speciální operace s.r.o. (proti-teroristická akadémia Praha CZ), bojových umení W.T.(WingTsun kung fu), Escrima, kurzov bezpečného vedenia motorových vozidiel podľa vzoru nemeckých BMW testovacích vodičov, bojovej streľby I.S.S. (Israeli selective shooting) a samozrejme majú vrodenú prirodzenú schopnosť chrániť druhého, pretože bodyguarding nie je len práca, ale aj životný štýl a filozofia.

 Klient u nás dostane komplexné služby v oblasti bodyguardingu vrátane pyrotechnických prehliadok, zabezpečenie zneškodnenia odposluchu, vypracovania plánov ochrany, azylového ubytovania, bezpečných osobných vodičov a to vo všetkých stupňoch ohrozenia, nakoľko nič nie je drahšie ako ľudský život.

 

 

 

 

 

 

 

Pomôžeme vám ?

Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.